Sepet

ACADEBİ TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ

Temsilcilikiçinbaşvuruformundaadı, adresveiletişimbilgileriileimzasıbulunankişiyle (bundanböyle “Temsilci" olarakanılacaktır) CevizliMah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sitesi A5 Blok D:112 Maltepe / İSTANBUL adresindebulunanDemstartBilişimveTeknolojiAnonimŞirketi (bundanböyle “Acadebi" olarakanılacaktır) aşağıdakihususlarda tam biranlaşmayavarmışlardır:

 1. İşbusözleşme, önyüzdeyeralanAcadebiBaşvuruFormu'nunayrılmazbirparçasıdırveimzalandıktansonra, Temsilci'yebirAcedebiGirişimciReferansNumarasıtahsisedilmesihalindeyürürlüğegirer.
 2. Temsilci, AcadebiTemsilciliğifaaliyetinivergivediğertümilgilimevzuataçısındankendinamvehesabınayürütecekolup, Acadebi'ninçalışanı, yasaltemsilcisiya da acentesideğildirveayrıca, Acadebiadınaüçüncükişilernezdindeherhangibiryükümlülükaltınagirmehakkınasahipdeğildir. TemsilcininkendisatışağınıoluşturmakamacıylaüçüncübirkişininAcadebiTemsilcilikSözleşmesiakdetmesineyapabileceğiaracılık, işbumaddedebelirtilenAcadebi'yitemsilyetkisisınırlıolduğundan, hiçbirşekildeburadaaçıkçabelirtilmişamacıaşacakşekildeyorumlanamaz. Taraflar, TemsilciifadesininişbuSözleşmeçerçevesindeAcadebiyasaltemsilcisiolarakkesinlikleyorumlanamayacağıveişbusözleşmeileTemsilciileAcadebiarasındabirişçi — işverenilişkisikurulmadığıhususlarındakesinolarakmutabıktırlar. Temsilci, işbusözleşmeyigelireldeetmeamacıylaakdetmekteolup, her türlüişveişlemindebağımsızvebasiretlibirtacirolarakhareketetmekleyükümlüdür.
 3. Temsilciişbusözleşmekapsamındakifaaliyetlerini 2. maddedebelirtildiğiüzerekendinamvehesabınayürütmekteolduğundan, bufaaliyetindendoğacaktümhukuki, cezaivemali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harçvebenzerisairyükümlülüklerTemsilcininkendisineaittir. Temsilci'ninişbusözleşmeileilgilifaaliyetleridolayısıylaAcadebi’yeyöneltilenherhangibirdavaveyatalepolmasıve/veyaAcadebi’ninödemeyapmakdurumundakalmasıhalinde, TemsilciAcadebinezdindedoğabilecek her türlümaddivemanevi, olumluveolumsuzzararıherhangibirmahkemekararınalüzumolmaksızınAcadebi’nin ilk yazılıtalebiüzerinederhalkarşılayacağınıkabul, beyanvetaahhüteder.
 4. Temsilci, AcadebiTemsilcilikfaaliyetinisadeceTürkiyeCumhuriyetisınırlarıiçindeveAcadebitarafındanfaaliyeteaçıldığıaçıkbirbiçimdeduyurulanülkelerdevefaaliyetgösterdiğiülkelerdekimevzuatauygunolarakyürütebilirvesatışmetoduolaraksadecedoğrudansatış (kapıdankapıyasatış) yönteminikullanabilir. Mevzuataaykırıfaaliyetlerdebulunulmasıve/veyafarklıbirsatışmethoduuygulamasıhalindeAcadebi’ninbunedenleuğrayacağızararıherhangibirmahkemekararınalüzumolmaksızınAcadebi’nin ilk yazılıtalebiüzerinederhaltazminetmeyikabul, beyanvetaahhütetmiştir.
 5. Temsilci, faaliyetisırasındaAcadebitarafındankendisinesağlananürünlerdensatınalır, onlarısatmakamacıylatanıtımlarınıyaparvebufaaliyetisırasındaAcadebitarafındankonulanveTemsilcilereyayınlanankurallaravefaaliyetiniyürüttüğüülkedeyürürlükteolan (6502 sayılıTüketicininKorunmasıHakkında Kanun vs) ilgilimevzuatauygunhareketeder. Temsilci, bununlasınırlıolmamakkaydıyla, Acadebi’ninyayınladığıveTemsilcilereilanettiği “AcadebiŞirketİlkeleri” kitapçığınınkendisineteslimedildiğini, anılankitapçıktayeralankoşullarvebukoşullardailerideyapılabilecekve www.acadebi.com. internet sitesindeyayınlanarakve/veyaTemsilci'ye email ilebildirilecekdeğişikliklerilebirlikteişbusözleşmeninekiveayrılmazparçasımahiyetindeolduğunu, bukitapçıktabelirtilmiştümhususlarhakkındabilgisahibibulunduğunuve her türlüsorusuiçin 0850 220 86 00 telefonnumarasıve destek@acadebi.com. epostaadresvasıtasıylabilgialabileceğini, AcadebiTemsilcisiolarakbukurallarileveyapılacak her türlüdeğişiklikilebağlıolduğunukabulbeyanvetaahhüteder. İşbusözleşmevesözkonusuyayınveduyurular, Temsilci'ninişbusözleşmeçerçevesindekiyükümlülüklerinintemellerinioluşturmaktadır. Temsilci, bukonudakiduyurularıizlemekvefaaliyetlerinibuduyurulardabelirtildiğişekildeyürütmekleyükümlüdür. Bu nedenleTemsilci, sözkonusuduyurudanitibarenAcadebiŞirketİlkelerinibilmediğiniilerisüremez. AcadebisözkonusuŞirketİlkeleri'ndetektaraflıolarakdeğişiklikyapabilirveyapabileceğibudeğişiklikler, dergi, gazete, www.acadebi.com web sitesi, email vebenzerişekillerdeTemsilci'yeilanedilmesindenitibaren 3 (üç) günsonundayürürlüğegirerekTemsilciyönündenbağlayıcılıkkazanır. Temsilci, buyenidüzenlemeveşartlarçerçevesindefaaliyetlerinisürdürmeyedevamettiğitakdirde, yapılanbudeğişikliklerikabuletmişsayılırvedeğişikliklerdenhaberdaredilmediğiniilerisüremez. SözleşmeyikabuledenTemsilci, kendisine e-mail, smsvebenzerielektronikyollardanbildirimyapılmasına, promosyon, reklamvefırsatlarıniletilmesinepeşinenmuvafakatetmişsayılacaktır.
 6. AcadebiTemsilcilikfaaliyetineilişkinkurallarileTemsilcikazancınıbelirleyen prim vekomisyonplanlarını, 5. maddedekişartveprosedürdeöncedenduyuraraktektaraflıolarakdeğiştirilebilir. Yapılandeğişiklikyayıntarihindenitibaren 3 (üç) güniçerisindeyürürlüğegirecekoluphenüzmuhasebeleştirilmemiş prim vekomisyonalacaklarıiçin de uygulanacaktır.
 7. Temsilci, faaliyetisırasındaAcadebimarkasınınveAcadebitarafındankendisinesağlananürünlerinmarkalarınınitibarınagölgedüşürecekherhangibirdavranıştaveyasözlüya da yazılıbeyandabulunamaz. Temsilci, işfırsatıtanıtımlarındaabartılıgelirifadelerikullanmayacakvekolaykazançlarıngarantiolduğuvekolaycayüksekmeblağlareldeedilebileceğiimasındabulunmayacaktır. Temsilciayrıca, Acadebininçıkarlarınazararverecekhareketlerdenkaçınmakzorundadır. Temsilci, işbusözleşmeileAcadebihakkındaedindiği her türlübilginingizlibilginiteliğindeolduğunu, bubilgileriüçüncükişilereaçıklamasıhalindeAcadebi’ninsözleşmeyiderhalfeshederek her türlüzararınıntazmininitalepedebileceğini, zarartazminineekolarak 10.000 TL cezaişarttalepedebileceğini, bugizlilikyükümlülüğününAcadebitarafındanişbusözleşmesüresincesatışvepazarlamaiçinkullanılmasınaaçıkçaizinverilenlerdışında her türlübilgi, belgevemalzemeyikapsadığınıveişbugizlilikyükümlülüğününsözleşmeninherhangibirsebeplesonaermesisonrasında da süresizolarakdevamedeceğinikabul, beyanvetaahhüteder. Temsilci, AcadebiTemsilcisiolmayıdüşünenlerden, onlarınAcadebi'yegirişinisağlamakiçinhiçbirödemetalepvekabuletmeyecektir. Bu maddedebelirtilenyükümlülüklereaykırıdavranılmasıhalindesözleşmenin 13. maddesiuygulanacaktır.
 8. Temsilci, işbuSözleşme'ninimzalanmasıile, adres, telefon, e-mail adresidahilvebunlarlasınırlıolmaksızıntümiletişimbilgilerininsponsorlarınerişimineaçıkolduğunuvesponsorların, sözkonusuiletişimbilgileriüzerindenkendisiileirtibatageçebileceğinivebuyöndeAcadebi’ninherhangibirhukukivecezaisorumluluğununbulunmadığınıkabul, beyanvetaahhüteder.
 9. Temsilci, diğerbirAcadebiTemsilcisineve/veya Özel MüşterisineAcadebitarafındansağlananlardışındaherhangibir mal veyahizmetisatmaamaçlı, herhangibirişfırsatını da o kişiyi o işfırsatınadahiletmeamaçlıolaraktanıtamaz. Temsilci, SözleşmesüresinceAcadebiileaynısektördefaaliyetgösterenveyaaynısektördeolmamaklaberaberbuSözleşme'ninkonusuolan "temsilcilik" yoluylasatışyapanbaşkaherhangibirkuruluşiçin her ne suretleolursaolsundoğrudanveyadolaylısatışyapamaz, satışağıkuramaz, ürünlerinintanıtımvepazarlamasınıyürütemez. Temsilci, AcadebitarafındanbuSözleşmeuyarıncakendisinesağlananözelolanak, menfaatvefırsatlarıüçüncükişilereaitürünlerinsatış, tanıtımvepazarlamasıamacıylakullanamazvekullandıramaz.
 10. Acadebi’nintescilettirmişolduğutümmarkavelogolarAcadebi’ninmülkiyetindeolupTemsilci, bunlardanbirya da birdenfazlasınıAcadebi’ninöncedenyazılıonayıolmaksızınkullanmahakkınasahipdeğildir. Temsilcibunaekolarakbumarkavelogolarınkorunmasıvezarargörmemesiiçinazamigayretigöstermeyitaahhütetmiştir.
 11. Temsilci, Acadebininyazılıönonayıolmadanyazılı, seslivegörselmedyaaraçlarıile internet üzerindeAcadebiileilişkiliherhangibirbeyanatveröportajveremez, yazı, reklamvetanıtımyayınlayamaz. Temsilci, faaliyetisırasındasadeceAcadebitarafındanaçıkçaizinverilmiştanıtımmalzemelerinikullanabilir.
 12. Acadebi, Temsilci'yeişbusözleşmeninimzasıtarihiitibariylesatıştaolantümürünlerileilgiligereklibilgilerivermişolup, sözleşmesüresincesatışaçıkacaktümürünlerileilgilibilgiyiiçerirduyuruyu web sitesiüzerindenve/veya e-mail kanalıylayerinegetirecektir. Temsilci, kendisitarafındanpazarlananlarilesınırlıolmaksızıntümAcadebiürünleriylevebuürünlerinkullanımdetaylarıylailgilibilgisahibiolmayıkabuleder. Temsilci, gerekürünlerinyararlarıvegerekse de TemsilcilerinkazançolanaklarınailişkinolarakAcadebitarafındanonaylanmamışifadeleriyazılıya da sözlüolarakkullanamaz, açıkçaveyazımnenAcadebihakkındahiçbiryanıltıcıbilgiveremezveintibayaratamaz.
 13. AcadebiTemsilcininAcadebi’ninbelirlemişolduğukurallarauygunhareketetmediğiyolundakanaatevarmasıhalinde, TemsilcininyazılıolarakbildirmişolduğuveAcadebikayıtlarındabulunanadresineyazılıbildirimdebulunarakderhalvetektaraflıolarakTemsilciliğiniaskıyaalabilirve/veyaişbusözleşmeveeklerindeyeralankoşullardanherhangibirineağıraykırılıksözkonusuolmasıhalindeSözleşmeyifeshedebilir. AyrıcaAcadebiherhangibirnedengöstermeksizinsözleşmesüresince 7 (yedi) günöncesindenyazılıihbardabulunarakTemsilcininTemsilciliğiniaskıyaalabilirve/veyaSözleşmeyitektaraflıvetazminatsızolarakfeshedebilir.
 14. İşbusözleşmegayrimuayyen (belirsiz) sürelidir. Temsilci, istediği zaman veherhangibirgerekçebelirtmeksizin, 7 (yedi) günöncesindenyazılıolarakbeyandabulunarakkendiTemsilciliğinisonaerdirmehakkınasahiptir. Temsilciliğinsonaermesi, buyazılıbeyanınAcadebitarafınaulaştıktansonraAcadebitarafındankabuledilmesiyleyürürlüğegirer. Bu haldeAcadebi’ninuğrayabileceği her türlüzararlailgiliyasalhaklarısaklıdır.
 15. Gayrimuayyensüreliolanbusözleşmeyürürlüktekaldığısürece, taraflarcaimzalanarakyürürlüğegirdiğiandanitibarenbireryıllıksürelerebölünür. Temsilcinin, bu 1 (bir) yıllıksüreleriçindetaraflararasındamutabıkkalınanasgarifaaliyetigöstermemesiveyagösteremeyeceğininöncedenanlaşılabilmesihalinde,Acadebi’ninsözleşmeyiherhangibirihbardabulunmaksızınderhalvehaklınedenlefeshetmeyetkisivardır.
 16. 6 (altı) ay boyuncasiparişvermeyenTemsilci'ye 6. (altıncı) ayındolmasıitibariyleişbusözleşmedendoğan her türlühakkıaskıyaalınarak, üyeliğipasifdurumadüşer.
 17. Temsilci, işbusözleşmekapsamındaAcadebi den satınaldığıürünbedelleriniaşağıdabelirtildiğişekildeödeyecektir.

17.1. PeşinÖdeme; Temsilci ACADEBİ WEB sitesitemsilciekranınagireceğisiparişkarşılığıoluşacakbrüttoplamtutarınödemesiniAcadebi’ninkendisinebildireceğiödemekanallarıüzerindennakdenvepeşinolarakyapmayıtaahhüteder.

17.2. Vadeliödeme; VadeliödemeleriçinTemsilciACADEBİ' ninkendisindentalepedeceğibelgevebilgilerisağlamayıtaahhüteder. Vade, ürünlerinsiparişedildiğitarihtenitibaren 15 (onbeş) gündür. Sipariştarihinitakipeden 15 (onbeş) gününsonundaödemeyapmayanTemsilci, başkacabirihtaragerekkalmaksızıntemerrüdedüşerveAcadebikanunufaiztalepetmehakkınasahipolur. Ödemeninsipariştarihinitakipeden 20 (yirmi) güniçerisindeyapılmamasıhalinde 21. GünAcadebi'densatınalınanürünbedeline %5 oranındafaizuygulanacaktır. Temsilci, alacağıntahsiliiçinAcadebitarafındanyapılacak her türlütakipmasraflarıveavukatlıkücretini de ödemekleyükümlüolacaktır.)

 1. Vadesigelmesinerağmenödenmeyenaçıkhesapborçlarında, açıkhesapsiparişivermişvevadesindeborcuödememiştemsilcininAcadebinezdindekialacaklarındanbuborçmahsupedilir. Henüzmahsupedilmeden prim dönemigelmesihalindetemsilcidenödemealınmışolarakkabuledilip, anılansipariştenilgiliüstliderlere prim yansıtılır. Açıkhesapborcununtemsilcininşirketnezdindekialacağınayetmemesihalindebusiparişüzerindenkazanılanstandartprimleraynıorandaüstliderlerdenmahsupedilir. Bunun da borcukarşılamamasıhalindesiparişten prim kazanantümüstliderler, hakkedişlerioranındabakiyeborçtansorumluolurlar.
 2. SözleşmeninsonaermesihalindeTemsilci, uhdesindekiyenidensatılabilirdurumdaolan, AcadebitarafındansağlanmışürünlerinAcadebitarafındangerialınmasınıtalepedebilir. Fesih ne suretleyapılmışolursaolsunTemsilci, fesihtarihinekadarhesabındabirikmişolanlardışındaAcadebi'den herhangibirmenfaatya da tazminattalebindebulunamaz. Bu hükümlerdengayrıolmaküzere, Temsilcininödenmemişfaturaborcununbulunmasıhalindeve/veyaişbusözleşmeninherhangibirmaddesininihlalidurumundaAcadebi’ninTemsilcininbirikmiştutarlarınıödememeve her türlüzararınısözkonusututarlardanmahsupetmehakkısaklıdır.
 3. Acadebi, Temsilcininvermişolduğubirsiparişitümüyleveyabirkısmıylaişlemealmama, işlemealınmışbirsiparişinidahasonratektaraflıolarakiptaletmehakkınasahiptir. Bu hallerdeTemsilci, Acadebi'den her ne ad altındaolursaolsunherhangibir bedel talepedemeyecektir.
 4. TemsilciliğinherhangibirnedenlesonaermesindensonraTemsilci, eşiya da OrtakTemsilcisi, 6 (altı) ay süreyleyenidenTemsilcilikiçinbaşvuramaz, mevcutbirTemsilciliğeOrtakTemsilciolarakkatılamaz. Acadebi, birdenfazlaTemsilcilikhalindefaaliyetgösterdiğianlaşılanTemsilcinintümya da bazıTemsilciliklerinitektaraflıolarakiptalvesözleşmelerini de feshetmehakkınasahiptir.
 5. Temsilci, akrabalarınıveyabirtanıdığını, sponsor değiştirmekmaksadıylabaşkabir kola kaydedip, o kolüzerindenfaaliyetinisürdüremez. Bu hususaaykırılığıntespitindeAcadebi, gerekligördüğütemsilciyigerekligördüğü kola yerleştirebilirvedilersebuişlemiyapanTemsilci'yeaktiflikyaptırımı (prim ödemeden men, promosyonlardanfaydalanmama vb.) uygulayabilir. Bu ihlalintekrarıya da devamındaAcadebi, ihlaldebulunanTemsilcilerintemsilciliğinitektaraflıolaraksonaerdirebilir.
 6. Temsilci,AcadebiileakdetmişolduğuişbuSözleşme'ninherhangibirşekildesonaermesindensonraAcadebi’ninönyazılıonayıolmadan, Acadebi’ninmüşterisiniveyaişilişkisiiçerisindeolduğuherhangibirtüzelveyagerçekkişiyikendisiileçalışmayateşviketmeyeceğini, herhangibirAcadebiçalışanınıiştençıkmayateşviketmeyeceğini, işealmayacağınıveyasözleşmesizçalıştırmayacağınıkabul, beyanvetaahhüteder.
 7. Temsilci, işbumaddedebelirtilenhususlaraaykırıdavranmasıdurumunda, Acadebi’ninuğramışolduğumaddivemanevizarariledoğacaktümzararlardanbağımsızveayrıolarak 10.000 TL (onbinTürkLirası) tutarındacezaişartıAcadebi’nin ilk talebianındaherhangibirmahkemekararınaveprotestokeşidesinehacetkalmaksızınnakdenvedefatenödeyeceğinikabul, beyanvetaahhüteder. Temsilci, düzenlenenişbucezaişartmiktarınınfahişolmadığını, uygunbirmiktarolduğunubeyanederveileridebirihtilafvukuundatespitedilmişolanbucezaişartınmiktarolarakazaltılmasıyolundabirdef'iveyaitirazilerisürmeyeceğiniayrıcaAcadebimezkurmiktarıaşandoğrudanveyadolaylızararınayrıcatalephakkınınsaklıolduğunubeyan, kabulvetaahhüteder.”
 8. Temsilci'ninvefatıhalinde, işbusözleşmedendoğantümhak, alacakveborçlarıyasalmirasçılarınadevrolunur.
 9. İşbusözleşmemaddelerindenherhangibiriuygulanamazveyageçersizsayılırya da iptaledilirse, buhalsözleşmenindiğermaddeleriningeçerliliğineetkietmez.
 10. TemsilcitarafındanAcadebi'ye verilenbilgilerAcadebitarafındanişingereklerineuygunolarakkullanılır, gerektiğitakdirdeyasalmercilerevebuişingeliştirilmesinekatkısıolacak, Acadebinin mal veyahizmettedarikçilerineverilebilir.
 11. Temsilci, TemsilcilikhaklarınıAcadebi’ninöncedenyazılıonayıolmaksızınüçüncübirkişiya da kuruluşadevredemezveyabirbaşkakişiya da kuruluşuTemsilciliğineortakolarakalamaz. Acadebi, Temsilcininbuyöndekibirtalebiniherhangibirgerekçebelirtmeksizinreddetmehakkınasahiptir.
 12. İşbuSözleşmesüresinceTemsilcitarafındanyapılacaksatışlarailişkinsipariş, teslimat, tahsilat, iadeve prim ödemekoşullarıbuSözleşme'ninekiveayrılmazbirparçasıniteliğindeolanAcadebiŞirketİlkelerikitapçığındabelirtilmişolup, TemsilcibuSözleşme'yiimzalamaklaAcadebiŞirketİlkeleriilebağlıolduğunupeşinenkabulvetaahhüteder.
 13. EğerTemsilci, alt ekipTemsilcilerindenherhangibiri, herhangibirürünü BAcadebi'ye iadeederseveAcadebi'den geriödemealırsa, (geriödemeyasalolaraköngörülsünveyaöngörülmesin) Temsilci, buürünsayesindeeldeettiğiherhangibirkomisyon, prim ya da bonusu, Acadebi’ningeriödemetalebinitakiben 30 (otuz) güniçindeAcadebiye geriödeyecektir. Acadebidilerse, ayrıcaihtarveyaihbargerekmeksizinbumeblağı, Temsilciyeödenecekherhangibirödemedenmahsupedebilir.
 14. Temsilci, işbusözleşmedebildirdiğiadres, e-mail adresi, telefon, faksvesairbilgilerdekideğişiklikleriAcadebi'a derhalbildirmekzorundaolup, adrestekideğişiklikleriyazılıolarakAcadebi'ye bildirmediğitakdirdeilgiliadresve/veya e-mail adresive/veyatelefonnumarasınayapılan her türlübildirimvetebligatgeçerlisayılır. Acadebisisteminekayıtlıtemsilcileriyletebliğ, ekstrepaylaşımı, resmidokümanvb'leri internet ortamındayapabilir. Temsilcilerine her türlüduyurularını e-postave/veyasmsyoluylagönderir. Taraflar, e-mail veAcadebi web sitesivasıtasıylagerçekleştirilenbildirimleriişbusözleşmeilegeçerlitebligatusulüolarakkabuletmişlerdir.
 15. Taraflararasındaortayaçıkabilecekherhangibiranlaşmazlıkta her ikitarafın defter vekayıtları, telefon, bilgisayar, e-mail, görüntüveseskayıtlarımünhasırdelilsayılır. İşbusözleşmeninyorumundaveişbusözleşmesebebiyleortayaçıkacakolantümuyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) Mahkemeleriveicradaireleriyetkiliolup, TürkiyeCumhuriyetimevzuatıuygulanır.
 16. Acadebi’ninbusözleşmedendoğanherhangibirhak, yetkiveimtiyazınıkullanmamasıveyakullanmaktagecikmesi, buhak, yetkiveimtiyazdanferagatettiğianlamınagelmezya da biryetkiveyaimtiyazıntekbaşınaveyakısmenkullanılmamasıdahasonrakullanılmasınıengellemez.
 17. İşbusözleşmeileAcadebi, TürkiyeCumhuriyetisınırlarıiçindedilediğiyerlerde, dilediğikişivekişilereAcadebiTemsilciliğivermeyetkisinesahiptir.
 18. İşbusözleşmedendoğandamgavergisivesair her türlümasrafmünhasıranTemsilcitarafındankarşılanacaktır.
 19. 36 (otuzaltı) maddevesözleşmeninayrılmazparçasıolantemsilcibilgilendirmetutanağındanibaretişbubelirsizsürelisözleşmetaraflararasındabaşvuruformundabelirtilmiştarihtebirorijinalnüshaolarakdüzenlenerekimzalanmışolup, orijinalnüshaAcadebi dekalacak, birfotokopisiTemsilciyeverilecektir.

ACADEBİ TEMSİLCİ

Adı; Soyadı:

Adresi :

İmza :